• Język: Polski Polski
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Kraj dostawy:

Zwroty i reklamacje

IV. REKLAMACJE I ZWROTY

A. Uprawnienia z tytułu gwarancji

1. Kupujący ma prawo reklamowania towaru, korzystając z gwarancji udzielonej przez producenta.

2. Szczegóły dotyczące procedury gwarancyjnej określa gwarant w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do produktu. Dokument gwarancyjny określa obowiązki gwaranta, uprawnienia i obowiązki Kupującego oraz termin gwarancji.

3. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

4. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

5. W razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

B. Uprawnienia z tytułu rękojmi

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, w szczególności gdy: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na jej przeznaczenie; została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym; nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym celu przedstawiając próbkę lub wzór; nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował sprzedawcę przy zawieraniu umowy.

4. Jeżeli Kupującym jest Konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. Jednakże Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

5. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniana lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

8. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

10. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Kupujący może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę Kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej. Jeżeli jednak Kupującym jest konsument, może on żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

11. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

12. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, a Kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Postanowienia tego nie stosuje się jednak, gdy Kupującym jest Konsument.

13. Szczególne uprawnienia Kupującego będącego konsumentem:

13.1 Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.

13.2 Konsument może żądać: wymiany towaru na nowy; naprawy towaru; obniżenia ceny; odstąpienia od umowy (o ile wada jest istotna).

13.3 Reklamację można złożyć w dowolnej formie, najlepiej na piśmie, opisując zauważoną wadę i określając żądanie. Pismo reklamacyjne można przekazać osobiście lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

13.4 Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

13.5 Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

13.6 Reklamację z tytułu rękojmi, wraz z określeniem żądania, należy zgłosić najpóźniej w terminie 1 roku od momentu zauważenia wady, w każdym wypadku nie później niż w terminie 2 lat od wydania rzeczy.

14. Procedura wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi:

14.1 Kupujący powinien złożyć reklamacje na piśmie opisując zauważoną wadę i określając żądanie. Pismo reklamacyjne można przekazać Sprzedawcy osobiście lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

14.2 Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, obowiązany jest dostarczyć rzecz wadliwą na adres:

NOWY SĄCZ 33-300

ul. Węgierska 148F

tel.: +48 799-780-199

e-mail: biuro@velset.pl

Czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

lub jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

14.3 Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca, z zastrzeżeniem pkt 5.B.10 niniejszego Regulaminu.

14.4 Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

14.5 Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest konsument bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem 2 lat. W powyższym terminie Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo o żądaniu obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

C. Uszkodzenie przesyłki podczas transportu

1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu z winy firmy kurierskiej, Kupujący powinien żądać protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Odbierając przedmiot zamówienia, Kupujący powinien sprawdzić, czy przesyłka nie posiada naruszonego opakowania lub innych uszkodzeń zewnętrznych, wskazujących na uszkodzenie lub otwarcie podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń niedających się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, odbiorca ma prawo żądać sporządzenia protokołu w ciągu 7 dni od daty odbioru. Tryb postępowania w przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu określa Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.

2. W przypadku, gdy Kupujący jest konsumentem, Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenie przesyłki podczas transportu tylko wówczas, gdy Konsument wskazał przewoźnika innego, niż oferowanego przez Sprzedawcę.

 

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ PRZYSŁUGUJĄCE KONSUMENTOWI

1. Prawo odstąpienia od umowy

Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia i wskazana przez Państwa (inna niż przewoźnik) weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego:

a) listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres: ul. Węgierska 148F, 33-300 Nowy Sącz,

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@velset.pl (w tym przypadku, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy drogą mailową),

c) za pomocą formularza zwrotu dostępnego w sklepie w panelu klienta.

Można skorzystać z dołączonego do przesyłki wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W celu realizacji powyższego uprawnienia należy odesłać lub przekazać zakupiony towar na adres: ul. Węgierska 148F, 33-300 Nowy Sącz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Państwo Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący otrzyma zwrot wszystkich otrzymanych płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie wyraził zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Kupujący musi jednak ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów zależy od wybranego przez Państwa sposobu zwrotu towaru, np. cennika obowiązującego w wybranej przez Państwa firmy kurierskiej.

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Uwaga: Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) zawartej w drodze aukcji publicznej.

Kontakt
PŁATNOŚCI ONLINE
DOSTAWY kurierem